موسیقی

دسترسی به آرشیو قانونی موزیک کشور (بیش از 70 هزار قطعه موسیقی) – قرارداد فعال
بیش از 100 ساعت ریمیکس اختصاصی تولیدی
دسترسی به تولیدکنندگان و توزیع کنندگان موسیقی کشور
دسترسی به هنرمندان و فعالین حوزه موسیقی
پلتفرم استریمینگ موزیک (دانش بنیان)
اپلیکیشن اختصاصی موزیک