ژی گالری بارسلونا

در حال حاضر ژی گالری بر اساس تفاهمات منعقد شده در حال همکاری با دو گالری مطرح در شهر بارسلوناست. در این راستا تقویم مجموعه ژی گالری برای برگزاری ۸ نمایشگاه نقاشی و عکس در سال ۲۰۲۲ و با پایان بحران کرونا در دنیا تدوین شده است و تا پیش از آن و در امتداد سیاست توسعه بازار در کشور اسپانیا، نمایشگاههای مجازی با استفاده از فناوریهای نوین از سوی گروه ژی در اسپانیا در حال برگزاری است.