شرکت آتی ارتباطات ژی

شرکت آتی ارتباطات ژی از سال 1399 به عنوان کارگزاری شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد اقدام به بازاریابی و توزیع دستگاه‌های پوز شرکت پاسارگاد نموده است. اهداف شرکت در این زمینه عبارتست از:
⦁ تحقیق و توسعه در خصوص راه اندازی خرید با QR Code
⦁ تحقیق و توسعه در خصوص راه اندازی خرید اقساطی