شرکت مبتکران هوشمند سورنا

شرکت مبتکران هوشمند سورنا در زمینه تجهیزات و فناوری اطلاعات مخابرات، الکترونیک و مهندسی پزشکی فعالیت دارد.
⦁ eHealth
⦁ 5G