درباره ما

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 
همه باید در جریان باشند.
مــان را شــروع کردیــم، خواســته ایم فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری کشــور را بــا تمــام ِ کــه کار1391از ســال تــوان حمایــت کنیــم و در ایــن راه از چاشــنی فنــاوری روز دنیــا بهــره گرفته ایــم. اگــر بخواهیــم در یــک جملــه ی کوتــاه فعالیت هایمــان را توضیــح دهیــم بایــد بگوییــم، تولیــد، حمایــت، جمــع آوری و ارائــه ی محتــوای فرهنگــی، خــط کلــی چشــم اندازمان را تشــکیل می دهــد. فعالیت هایــی کــه در ایــن ســال ها انجــام داده ایــم؛ برگــزاری کنســرت های موســیقی، مســابقات داستان نویســی، رویدادهــای فرهنگــی خــاص (صــف امضــا، شــب شــعر و موســیقی، رونمایــی از آثــار بــاارزش و قدردانــی از چهره هــای تاثیرگــذار هنــری و فرهنگــی) بــوده اســت. مــا در گــروه ژی، تولیــدات اختصاصــی نوآورانــه ای هــم در زمینه هــای محتــوای تصویــری، موســیقی و ادبیــات داشــته ایم و بــه آن هــا افتخــار می کنیــم.

Unit 5. No31. Moze street .South Sohrevardi Alley.

  • Email: info@jee.group
  • Phone: +98(021)88519000

From our Blog

Photo Stream